giai đoạn khởi nghiệp

3 giai đoạn của quá trình khởi nghiệp

3 giai đoạn của quá trình khởi nghiệp

Có thể chia quá trình khởi nghiệp thành 3 giai đoạn: 1. Từ ý tưởng thành sản phẩm thử nghiệm Đây là giai đoạn đặt nền móng cho quá trình khởi nghiệp. Ở giai đoạn này, khởi nghiệp tập trung