học kém nhưng thành công

Lý do bạn bè học kém nhưng lại thành công hơn mình?

Lý do bạn bè học kém nhưng lại thành công hơn mình?

Trong kinh doanh, khi làm lãnh đạo bạn cần đề cao tinh thần đoàn kết, đoàn kết là sợi dây kết nối nhân viên với nhau. Thử nghĩ xem, nếu nhân viên của bạn phạm sai lầm mà bạn đứng