làm chủ

Kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Kỹ năng để trở thành nhà lãnh đạo tài ba

Xây dựng chiến lược trong nhiều năm tới, gồm các bước thực hiện cho chính mình và nhân viên nhằm phát triển kinh doanh. Phân tích mức độ thành công hiện tại và xem nó sẽ phù hợp như thế