làm việc tốt

Cách để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào

Cách để trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào

Mọi vật không phải luôn theo chiều hướng này, tuy nhiên đó là nguyên tắc cơ bản áp dụng trước tiên. Nếu bạn thực sự muốn đào sâu thì trước tiên phải đào rộng. Nếu bạn chỉ nghĩ đến chiều