lưu ý để thành công

Muốn thành công nên loại bỏ cách hành vi sau

Muốn thành công nên loại bỏ các hành vi sau

Không con đường nào dẫn đến đỉnh vinh quang mà lại có dấu chân cho kẻ lười biếng hay người ích kỷ, cũng không ai trong ta không ai sinh ra và lớn lên hoàn thiện cả. Đó là lí