quản lý thời gian

Những kỹ thuật giúp bạn có thể làm chủ thời gian

Những kỹ thuật giúp bạn có thể làm chủ thời gian

Dành 5 phút trước mỗi cuộc gọi hay công việc để lựa chọn kết quả bạn muốn đạt được. Điều này giúp bạn hình dung thành công sẽ như thế nào trước khi bạn bắt đầu. Sau đó hãy dành